Dojazd

Kontakt
ul. Piaskowa 3, Gdynia, 81-012
mail: bok@cdg.net.pl
600 065 880
Znajdź nas na

RODO

Szanowny Kliencie CDG Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej nazywamy je „Rozporządzeniem” lub „RODO”). W związku z RODO nie trzeba się z nami kontaktować czy też składać dodatkowych oświadczeń, wystarczy tylko zapoznać się z poniższą informacją, gdzie dowiesz się m.in. o celu, okresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o przysługujących Tobie prawach oraz o odbiorcach Twoich danych.

INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH- CENTRUM DYSTRYBUCJI GAZU SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W GDYNI PRZY UL. PIASKOWEJ 3

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez CDG sp. z o.o.

wymagane przepisami rozporządzenia RODO*.

Przekazanie informacji następuje w związku z zawarciem i realizacją umów z naszymi klientami.

Cel RODO Celem Rodo jest regulacja przepisów o ochronie danych osobowych ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Klauzula informacyjna Klauzula zawiera informacje kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, komu mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom których dane są przetwarzane.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Dystrybucji Gazu sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piaskowej 3,81-012 Gdynia ,wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000149596

NIP 958-13-64-931, o kapitale zakładowym 400.000 zł (zwaną dalej CDG)

W razie potrzeby może Pani/Pan skontaktować się z CDG w formie:

1. elektronicznej poprzez adres e-mail: rodo@cdg.net.pl

2. pisemnie pod adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

CDG przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

a) wykonania zawartej umowy. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu CDG (art.6 ust.1 lit.F RODO), którym jest możliwość realizacji Umowy.;

b) ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową lub przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu CDG (art.6 ust.1 lit.F RODO) , którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c) spełnienia ciążących na CDG obowiązków wynikających z prawa UE lub prawa polskiego(art.6 ust.1 lit.C RODO)

Źródło pochodzenia danych

CDG otrzymało je od Pani/Pana podczas zawierania umowy, podczas jej realizacji lub złożonego wcześniej zamówienia w formie mailowej, smsowej lub telefonicznej.

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe) oraz świadczącym usługi:

a) z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek

b) informatyczne i nowych technologii

c) obsługi telefonicznej lub elektronicznej

d) płatnicze

e) księgowo-finansowe

f) audytorskie i kontrolne

g) prawne i windykacyjne

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

CDG będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe w następujących okresach, zależnie od celu:

1. Wykonania Umowy- do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy

2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń- do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy, roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu

3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CDG, do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania Pani/Pana danych, wynikających z przepisów prawa.
Przysługujące Pani/Panu prawa

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania ,aktualizacji, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek prawa, należy się skontaktować z CDG, za pomocą form i danych kontaktowych, umieszczonych w poz. Administrator. Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:

a/ przetwarzania Pani/Pana danych w prawnie uzasadnionym interesie CDG, którym jest wykonanie umowy
b/ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

Wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych Osobowych w celu/celach objętych treścią sprzeciwu, chyba że CDG wykaże Istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia dochodzenialub obrony roszczeń.

Jeśli zostały naruszone przepisy dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych określonych w RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 94/46/WE, określane jako RODO- obowiązujące od 25 maja 2018r.

Napisz komentarz