Unia Europejska wspiera CDG

24 stycznia 2013

Centrum Dystrybucji Gazu Sp. z o.o. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Automatyzacja ofertowania, zamawiania, realizacji zamówienia i rozliczania w kontaktach firmy CDG z partnerami biznesowymi w oparciu o system B2B” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-22-022/10-00
Instytucje zaangażowane:
·           Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
·           Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.pl)
·           Instytucja Wdrażająca: Agencja Rozwoju Pomorza (www.arp.pl)